Spotlight Farm
Spotlight Farm
Click image to visit
Shades of Blue Ranch
Illinois
Stallion Showcase
Stallion Showcase
Click image to visit
Hickory Springs Falabellas
New York
The Falabella Europa Stamboek
(European Falabella Studbook)

Falabella Europa Stamboek LogoDNA
Falabella DNA profile test

Het Falabella ras is het enige miniatuurpaardenras van de wereld. The Falabella miniature horse is the only unique race in the world. Dit paardje is zeldzaam, momenteel staan er 326 raszuivere Falabella's uit heel Europa ingeschreven in ons stamboek. This horse is rare, there are currently 326 pure Falabella from all over Europe registered in the Falabella Stamboek Europa studbook. Falabella Stamboek is het enige stamboek van Europa, die uitsluitend raszuivere Falabella's toe laat. Founded in 1995, DNA testing started as a requirement for any horse to be included in the studbook, and the studbook stores DNA research, parenthood, and other unique data markers for this breed.

In 1997 heeft Van Haeringen Laboratorium in Wageningen, in opdracht van het stamboek, wetenschappelijk onderzocht en kunnen vastellen, dat er genetische verschillen bestaan tussen eeen Falabella, een Shetlander en een minipaard. In 1997, Van Haeringen Laboratory in Wageningen, on behalf of the book, researched and scientifically established that there are genetic differences between a Falabella, a Shetland pony and a miniature horse.

Door middel een uniek Falabella DNA-profieltest kan worden aangetoond of het desbetreffende Falabella-paardje dezelfde unieke "blauwdruk" heeft als z'n voorouders in Arngentinie en raszuiver is. Through a unique DNA profile Falabella test, any horse can be shown to be a pure Falabella horse-having the same unique "blueprint" and purity as his ancestors in Argentina.

Want uit het onderzoek Blijkt dat de Falabella unieke "merkers" heeft, die een Shetlander en het minipaar niet bezitten. The DNA investigation shows the Falabella unique 'markers', which a Shetland pony and miniature horses do not possess. Inmiddels is dit bijzondere onderzoek gepubliceerd i het wetenschappelijk vakorgaan "Animal Genetics", waardoor de ontedekking officieel op naam is komen te staan van Wim van Haerigen, van Van Haeringen Laboratorium. Meanwhile, this particular study published in the scientific journal "Animal Genetics", making the discovery officially named, has come to stand by Wim van Haeringen, Van Haeringen Laboratory. En het is het enige ras geweest, waarbij men zo'n test heeft kunnen uitvoeren. And it is the only race on which one such test is run. In middels is het Falabella Stamboek Europa erkend door het ministerie van PVE en ACCF Afgentinie. Meanwhile, the Falabella Studbook Europe is approved by the Ministry of PVE and the ACCF Argentina.